Motorická vodivostná štúdia – Nervus Medianus

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor policis brevis (m.ABP) nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na bruško m. APB.

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca.

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Intenzitu stimulu zvyšujeme až po supramaximálnu hodnotu (výška krivky sa už zvyšovaním intenzity stimulu nezvyšuje).

  1. Zápästie – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 8cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy v strednej línií zápästia medzi šľachami flexorov. Anóda (+) proximálne od katódy.
  2. Lakeť – stimulačná katóda mediálne od lacerus fibrosus, anóda proximálne
  3. Rameno – stimulačná katóda v oblasti septum intermusculare mediale, anóda proximálne
Stimulácia v zápästí.

 

Stimulácia v lakti.
Výsledná krivka motorickej štúdie nervus medianus fyziologického pacienta.

Po stimulácií odmeriame vzdialenosť medzi miestami stimulácie v zápästí a v lakti (vzdialenosť d2 na obrázku) a výpočítame rýchlosť vedenia (väčšina súčasných EMG prístrojov dokáže rýchlosť vypočítať po zadaní vzdialenosti automaticky).

Rýchlosť vedenia medzi miestom stimulácie a záznamu (d1) pri motorickom vedení nemeriame.

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Distálna motorická latencia (8 cm*): max. 4,3 ms

Amplitúda: min. 5 mV

Rýchlosť vedenia v predlaktí (d2): min. 48 m/s

 

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Distálna motorická latencia (7 cm*): max. 4,4 ms

Amplitúda: min. 4 mV

Rýchlosť vedenia v predlaktí (d2): min. 49 m/s