F-vlna – Nervus Ulnaris

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor policis brevis (m.ABP) nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na bruško m. ADM.

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb malíčka.

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

  1. Zápästie – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 8cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy v oblasti šľachy m. flexor carpi dorsalis. Anóda (+) proximálne od katódy.
Stimulácia v zápästí

 

Výsledná krivka zo záznamu F-vlny. Marker umiestnime na F-vlnu s najkratšou latenciou.

Referenčné hodnoty:

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Latencia F-vlny (7 cm*): max. 32 ms