Ihlové elektródy

Ihlové elektródy sú invazívny typ elektród. Počas vyšetrenia sa zavedú do vyšetrovaného svalu.

Monopolárne ihlové elektródy

Monopolárne ihly sa dajú považovať za invazívnu alternatívu povrchových elektród. V humánnej diagnostike sa bežne nepoužívajú, keďže benefity použitia týchto elektród neprevyšujú nevýhody spojené s ich používaním (najmä bolestivosť).

Svoje využitie monopolárne ihlové elektródy nájdú vo veterinárnej diagnostike, keďže EMG diagnostika zvierat sa bežne robí pod celkovou anestéziou.

Bipolárne ihlové elektródy

Natus Value Line needle electrode
Natus Value Line ihla

Bipolárne ihlové elektródy sa v praxi jednoducho nazývajú ihly, alebo ihlové elektródy. Na prvý pohľad vyzerajú ako bežná ihla používaná v zdravotníctve. V skutočnosti však ide o dve elektródy prepojené špeciálnym káblom s EMG prístrojom.

Pri veľkom priblížení už je jasne vidieť, že ihla nie je dutá, ale jadro ihly a obal ihly je oddelený. Jadro a obal fungujú ako dve oddelené elektródy a pri EMG vyšetrení meriame rozdiel elektrického potenciálu práve medzi týmito dvomi elektródami.

V minulosti sa používali najmä sterilizovateľné ihlové elektródy, avšak postupne sa od ich používania upustilo. Sterilizovateľné ihly je nutné po každom použití brúsiť, a ako už ich názov naznačuje, sterilizovať.

V súčasnosti cena jednorázových ihiel klesla natoľko, že používaním sterilizovateľných ihiel sa už takmer nestretávame.