Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris – Antidrómne

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor digiti minimi (m.ADM) nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na proximálny kĺb

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb malíčka

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Intenzitu stimulu zvyšujeme až po supramaximálnu hodnotu (výška krivky sa už zvyšovaním intenzity stimulu nezvyšuje).

  1. Zápästie – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 8cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy v oblasti šľachy m. flexor carpi dorsalis. Anóda (+) proximálne od katódy.
  2. Pod lakťom – stimulačná katóda 5cm pod mediálnym epikondylom, anóda proximálne od nej
  3. Nad lakťom – stimulačná katóda 5cm nad mediálnym epikondylom, anóda proximálne od nej
  4. Rameno – stimulačná katóda v oblasti sulcus bicipitalis medialis 15 cm nad mediálnym epicondylom, anóda proximálne od nej
Senzitívna štúdia nervus ulnaris. Stimulácia v zápästí.
Senzitívna štúdia nervus ulnaris. Stimulácia pod lakťom.
Senzitívna štúdia nervus ulnaris. Stimulácia nad lakťom.
Výsledná krivka senzitívnej štúdie nervus ulnaris fyziologického pacienta. Stimulácia v zápästí a nad lakťom.

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Amplitúda: min. 8 μV

Rýchlosť vedenia distálnom úseku (d1): min. 38 m/s

 

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Distálna motorická latencia (d1=11 cm): max. 3,1 ms

Amplitúda: min. 10 μV