F-vlna – Nervus Medianus

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor digiti minimi (m.ADM) nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na bruško m. APB.

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca.

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

  1. Zápästie – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 8cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy v strednej línií zápästia medzi šľachami flexorov. Anóda (+) proximálne od katódy.
Stimulácia v zápästí
Výsledná krivka zo záznamu F-vlny. Marker umiestnime na F-vlnu s najkratšou latenciou.

 

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Latencia F-vlny (8 cm*): max. 31 ms

 

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Latencia F-vlny (7 cm*): max. 32 ms